Reglement

 

 REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS

(Volledig Huishoudelijk Reglement op aanvraag)

               

Begeleidingscommissie                                                       

Het Wielsem 2

5231 BW   ‘s-Hertogenbosch

Website: www.50plusbeweegt.nl

 

INFORMATIE VOOR NIEUWE  DEELNEMERS AAN            HET BEWEGINGSCENTRUM 50PLUS

 

Gefeliciteerd met uw aanmelding bij het Bewegingscentrum 50plus ( BC 50Plus)!

Deze brief is afkomstig van de Begeleidingscommissie die de leiding heeft bij het organiseren van de sportieve activiteiten in het BC 50Plus. Voor een goede gang van zaken is een reglement opgesteld waarin de regels voor het goed functioneren van het Centrum zijn vastgelegd. Voor de deelnemers zijn de regels in hoofdstuk Twee van belang. Deze zijn daarom in deze brief volledig overgenomen.

 

  1. REGLEMENT VOOR DE DEELNEMERS

2.1.      aanmelding.

2.1.1.   Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via de contactpagina van de website van het BC 50Plus. Zij kunnen ook zich direct melden bij de docent/begeleider tijdens een sportieve                  activiteit in de sporthal De Hambaken. Op de website staan een overzicht over de wekelijkse sportieve activiteiten en de voorwaarden voor deelneming vermeld.

2.1.2.   Elke deelnemer heeft recht op maximaal drie gratis proeflessen van het totaal aanbod van de activiteiten. Tijdens deze proeflessen kunnen de aanstaande deelnemers uitproberen of zij de gekozen sport kunnen en willen beoefenen. Tegelijkertijd beoordeelt ook de docent of begeleider of een kandidaat-deelnemer na de drie proeflessen kan deelnemen aan de gekozen sportieve activiteit. Met name gaat het erom  of de a.s. deelnemer wat fysieke mogelijkheden betreft in de groep past.  

2.1.3.   Bij definitieve aanmelding krijgt de nieuwe deelnemer de benodigde    administratieve en financiële gegevens aangereikt via de docent/begeleider.  De docent/begeleider geeft de ingevulde formulieren door aan de administrateur van het BC 50Plus.

2.1.4. Bij definitieve aanmelding is eenmalig het bedrag van € 7.50 aan inschrijfkosten   verschuldigd. De hoogte van dit bedrag kan jaarlijks worden bijgesteld.

 

2.2.      afmelding.

2.2.1.   Een deelnemer moet zich formeel als deelnemer afmelden. Dit dient te gebeuren in een schriftelijk bericht aan de de administrateur van het Bewegingscentrum 50+. Afmeldingen via de website worden niet geaccepteerd.

2.2.2.   Afmelding dient te geschieden (twee weken) vòòr het einde van een kalenderkwartaal.

Eerdere afmelding en/of opzegging geeft geen recht op restitutie.

2.2.3.   De administrateur verwerkt de definitieve afmeldingen in het ledenbestand, en geeft de  afmeldingen door aan de betreffende docent/begeleider.

2.2.4.   Deelnemers kunnen door de Begeleidingscommissie worden geschorst of verwijderd. De richtlijnen voor schorsing en verwijdering kunnen bij de Begeleidingscommissie worden opgevraagd.

2.2.5    De aard van afmelding kan mogelijk aanleiding zijn voor restitutie. Restitutie wordt

enkel gedaan uit coulance bij langdurig ziek zijn (langer dan 4 maanden) en/of

bij overlijden. De datum van afmelding in verhouding tot begin of eind van kwartaal

geldt als leidraad. Ergo niet het aantal wel of niet genoten lessen. Een en ander ligt ter

beoordeling van de penningmeester c.q. ledenadministrateur.

 

2.3.      ziekte

2.3.1.   Afwezigheid wegens ziekte dient telefonisch bij de docent/begeleider gemeld te             worden. Deze maakt van deze melding een aantekening op de presentielijst.

 

2.4.      afwezigheid

2.4.1.  Indien een deelnemer niet in staat is aan een sportieve activiteit deel te nemen

wordt dit van te voren aan de docent/begeleider gemeld. Deze maakt van deze melding een aantekening op de presentielijst.

 

2.5.      contributiebetaling

2.5.1.  De deelnemers betalen de jaarcontributie die voor hun betreffende sportieve activiteit

is vastgesteld. Deze wordt verrekend via 4 kwartaalperiodes, rekening houdend met de

verlof- en vakantiedagen

2.5.2.   Het BC 50Plus stelt betaling per automatische incasso zeer op prijs. Formulieren voor automatische incasso worden door de Administratie verstrekt. Bij geen automatische

incasso worden per kwartaal € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

2.5.3.   Deelnemers die niet op tijd aan hun financiële verplichtingen voldoen kunnen door de  Begeleidingscommissie worden geschorst.

 

2.6.      verplichtingen

2.6.1.   De docent/begeleider kan de deelnemers richtlijnen verstrekken betreffende kleding en schoeisel. De deelnemer wordt geacht zich aan deze voorschriften te houden.

2.6.2.   De deelnemers zijn verplicht de regels voor het gebruik van de Sporthal en de     sportmaterialen na te leven.

 

2.7.      verzekering

2.7.1.  De deelnemers dienen zelf zorg te dragen voor een verzekering tegen ziektekosten,

ongevallen en diefstal van persoonlijke bezittingen. Het BC 50Plus en de Gemeente

’s-Hertogenbosch zijn uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor ziekte, ongevallen of

diefstal opgedaan tijdens de uitvoering van de  sportieve activiteiten, of tijdens de reis

naar en van de sporthal De Hambaken.

2.8.1.   Gezondheid gegevens

De deelnemers vullen bij de definitieve aanmelding een zogenaamde “gezondheid” vragenlijst in die in bewaring wordt gegeven bij de docent/begeleider. De docenten/begeleiders hebben de verplichting deze gegevens zorgvuldig te bewaren en vertrouwelijk te behandelen.

2.8.2.   De vragenlijst met deze gegevens van deelnemers die zich definitief afmelden wordt direct na afmelding vernietigd.

 

Op de website van het BC 50Plus (www.50plusbeweegt.nl)  kan men alle informatie over de aangeboden sportieve activiteiten vinden.

Mocht U daarnaast nog vragen hebben over deelname aan het BC 50Plus dan kunt zich wenden tot Maaike Schneider (m.schneider@s-hertogenbosch.nl)  of tel. 073-615 97 76. Vragen over administratieve en financiële zaken kunt u stellen aan Ton Teurlings, de administrateur van het BC 50Plus (salutscout@planet.nl). 1 juli 2015, herzien op 1 januari 2016.